• CODACT
  • WEB DEVELOPMENT + DESIGN

ALGEMENE VOORWAARDEN

(only available in Dutch)

Artikel 1.

Toepasselijkheid

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Codact gevestigd te Zaandam verder te noemen “Opdrachtgever”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

• Door ondertekening van het projectplan (de overeenkomst) met Codact verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Codact en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

• Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

• Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

• Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Codact en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2.

Aanbiedingen en offertes

• De Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal. Deze datum wordt bepaald in overleg met de Opdrachtgever. Wanneer er na deze datum nog geen materiaal is aangeleverd, zal er een factuur verstuurd worden met de tot dan geleverde werkzaamheden. 

Artikel 3.

Aanbiedingen en offertes

• De door Codact gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende een maand, tenzij anders aangegeven.

• Codact is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen een maand, aan Codact wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

• Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Codact zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

• Een samengestelde prijsopgave verplicht Codact niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

• Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

• Het bedrag van een offerte is exclusief eventuele hosting en domeinnaam-kosten.

Artikel 4.

Prijzen, facturatie en betalingen

• In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Codact gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

• Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Codact van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

• Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 30% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en projectplan van de website. De website krijgt een tijdelijke pagina, zodra de site zodanig gevorderd is dat dit mogelijk is krijgt de Opdrachtgever de mogelijkheid de website te bekijken op de tijdelijke locatie. Na de definitieve oplevering van de website wordt het restant bedrag gefactureerd evenals de overeengekomen extra werkzaamheden.

• Facturering van hosting en kosten domeinnaamregistratie gebeurt per jaar vooraf (afhankelijk van ingangsdatum). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.

• Nadat de Opdrachtgever de website heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie Artikel 5.

• Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 1 maand na factuurdatum te geschieden, op de door Codact aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

• Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

• De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de Opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.

• Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, kunnen aanmaningskosten in rekening gebracht worden. Deze aanmaningskosten bedragen €35,-

Artikel 5.

Diensten

• Codact biedt de Opdrachtgever verschillende contracten aan, welk ieder een specifiek werkzaamheid betreft. Deze kosten variëren per contract en zullen nader bepaald worden. De werkzaamheden kunnen gewijzigd worden (zie Artikel 4.1).

• Onderhoudscontract: De website wordt up-to-date gehouden d.m.v. backups, spamcontroles en contact met de hosting onder de naam technisch onderhoud (zie Artikel 7). Per drie maanden worden deze kosten gefactureerd. De opzegtermijn betreft drie maanden.

• Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van een jaar. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.

• Actualiteitscontract: Per maand kan de klant voor een vast aantal uur wijzigen maken aan de website, zowel functionaliteit, ontwerp of tekstwijzigingen onder de naam content beheer (zie Artikel 6). De overige uren kunnen 1 maand gespaard worden. De opzegtermijn betreft 3 maanden.

• Wijzigingswerk: Wijzingen aan de website worden per uur gefactureerd.

• SEO-optimalisatie: De website wordt éénmalig geoptimaliseerd voor Google.

• Analyserapport: Maandelijks wordt een er een Google Analytics-rapport geleverd, waarin het websiteverkeer van de afgelopen maand staat beschreven. Dit wordt maandelijks gefactureerd. De opzegtermijn is 1 maand.

Artikel 6.

Contentbeheer van de website

• Deze voorwaarden gelden voor het content beheer van een bestaande website.

• Met content beheer van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de Opdrachtgever op bestaande pagina’ s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.

Artikel 7.

Technisch onderhoud van de website

• Met technisch onderhoud van de website wordt bedoeld het up-to-date houden van WordPress, plugins en het regelmatig maken van een back-up van de database.

• Tussentijdse wijzigingen aan de website (installatie plugins, wijzigingen WordPress bestanden, thema) door de Opdrachtgever zijn voor risico van de Opdrachtgever. Meerwerk na een update door deze wijzigingen komen voor rekening van de Opdrachtgever en vallen buiten het onderhoudscontract.

• Het eventueel maken van een kopie van de website voor testdoeleinden valt buiten het onderhoudscontract.

• Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.

• Kosten van een onderhoudscontract gelden voor drie maanden en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.

• Bij afname van een hostingcontract bij Codact, tezamen met een WordPress website geldt een onderhoudsverplichting van WordPress en de daarop geïnstalleerde thema’s en plugins. Deze onderhoudsverplichting kan gedaan worden in de vorm van een technisch onderhoudscontract.

Artikel 8.

Verplichtingen van de Opdrachtgever

• Codact zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.

• De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Codact aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Codact worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Codact zijn verstrekt, heeft Codact het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

• Codact is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtgever is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Codact kenbaar behoorde te zijn.

• Codact zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal 30% van het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn worden gefactureerd.

• Indien door Codact of door Codact ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

• Opdrachtgever vrijwaart Codact voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 9.

Wijzigingen en meerwerk

• Indien Codact op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Codact worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Codact.

• Codact is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

• Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Codact Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

• Na het goedkeuren van de offerte, projectplan en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

• Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Codact van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 10.

Duur en beëindiging

• Codact kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Codact gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

• Codact heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Codact niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Codact zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Codact kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

• Codact heeft het recht websites af te schermen als blijkt dat deze websites een gevaar vormen voor de server, en zo voor andere op de server aanwezige websites, door het aanwezig zijn van onveilige scripts.

• Codact heeft het recht websites af te schermen als blijkt dat deze websites onvoldoende technisch worden onderhouden en daardoor vallen onder artikel 10.3.

Artikel 11.

Levering en levertijd

• Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook indien het vervoer door Codact en/of voor Codact' rekening mocht geschieden.

• Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 12.

Copyright

• Alle aan Codact verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever teruggegeven als deze dat wenst.

• Alle door Codact ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Codact voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

• Opdrachtgever kan niet zonder toestemming van Codact het ontwerp voor de website (of huisstijl) voor andere doeleinden toepassen. Noch zonder toestemming van Codact wijzigingen aan het ontwerp (laten) aanbrengen.

• Indien Opdrachtgever zelf illustraties, fotomateriaal en teksten aanlevert, dan is deze zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van evt. benodigd copyright.

• Opdrachtgever gaat akkoord met het plaatsen van een link, welke verwijst naar de website van Codact. Indien de Opdrachtgever hier niet mee akkoord gaat, wordt er een toepasselijke oplossing gezocht.

Artikel 13.

Verplichtingen van de Opdrachtgever

• Codact en personen werkzaam in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Codact geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

• De aansprakelijkheid van Codact zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

• De aansprakelijkheid van Codact stopt als Opdrachtgever zelf het beheer over de website wil voeren en binnen de website handelingen verricht die schade berokkenen aan de website.

• Codact kan niet aansprakelijk worden gesteld als Opdrachtgever heeft aangegeven zelf het technisch onderhoud van de website te doen en daarin nalatig is waardoor schade aan de website berokkend wordt.

Artikel 14.

Overmacht

• In geval van overmacht is Codact gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

• Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Codact kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van codact kan worden gevergd.

• Codact is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Codact geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 15.

Diverse bepalingen

• Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door een of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

• Op al onze aanbiedingen en met Codact' gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

• Codact kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de Opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

• Codact heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 16.

Derden

• Codact is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Codact doorgevoerd.

• Codact is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 17.

Eigendomsvoorbehoud

• Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de Opdrachtgever.

• De door Codact vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de Opdrachtgever.

• Door Codact of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Codact.

Artikel 18.

Privacy bepalingen

• Zie hiervoor de privacy statement.

Artikel 19.

Verwerkingsovereenkomst

• Indien Codact in de uitvoering van de diensten persoonsgegevens zal verwerken, verplicht artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) Codact en opdrachtgever ertoe verbintenissen aan te gaan met betrekking tot de door Codact uit te voeren verwerkingen, die waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Bij gebreke van een nadere, apart overeengekomen ‘verwerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de in de Wbp bedoelde verbintenissen.

• Codact verwerkt de persoonsgegevens enkel onder het gezag van opdrachtgever en uitsluitend ter uitvoering van de diensten, voor zolang als de overeenkomst voortduurt. Opdrachtgever is in deze aan te merken als de verwerkingsverantwoordelijke, en Codact als verwerker.

• De persoonsgegevens, van betrokkenen, die in het kader van de diensten mogelijk door Codact kunnen worden verwerkt zijn nader uiteengezet in de overeenkomst.

• Indien in deze Algemene Voorwaarden, dan wel in de overeenkomst, wordt gerefereerd aan bepalingen uit de Wbp, worden per 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) bedoeld.

• Codact zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens en zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

• Codact staat ervoor in dat eenieder die handelt onder het gezag van Codact, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens afkomstig van opdrachtgever, deze slechts verwerkt in opdracht van opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

• Codact mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft Codact daarnaast toestemming om persoonsgegevens buiten de Europese Unie te verwerken. Verwerking buiten de Europese Unie vindt uitsluitend plaats met inachtneming van de daartoe toepasselijke wet- en regelgeving. Op verzoek van opdrachtgever zal Codact de opdrachtgever meedelen in welke landen, buiten de Europese Unie, zij de persoonsgegevens verwerkt.

• Opdrachtgever geeft Codact hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de diensten gebruik te maken van een derde, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Codact zal er zorg voor dragen dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als opdrachtgever en Codact zijn overeengekomen, en zorgdragen voor de juiste autorisaties. Op verzoek van opdrachtgever zal Codact de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever heeft het recht om tegen enige, door Codact ingeschakelde derden, bezwaar te maken. Wanneer opdrachtgever bezwaar maakt tegen door Codact ingeschakelde derden, zullen opdrachtgever en Codact in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.

Copyright © 2023. Alle rights reserved. Developed by Codact.
Menu